AVAILABLE PIN CODES Details.

Sr. No District Pincode
1 Lucknow 226023
2 Lucknow 226004
3 Lucknow 226001
4 Lucknow 226012
5 Lucknow 226005
6 Lucknow 226017
7 Lucknow 226024
8 Lucknow 226009
9 Lucknow 226008
10 Lucknow 226003
11 Lucknow 226018
12 Lucknow 226028
13 Lucknow 226002
14 Lucknow 226025
15 Lucknow 226021
16 Lucknow 226015
17 Lucknow 226020
18 Lucknow 226016
19 Lucknow 226010
20 Lucknow 226006
21 Lucknow 226031
22 Lucknow 226022
23 Lucknow 226011
24 Lucknow 226007
25 Lucknow 226014
26 Lucknow 226030
27 Lucknow 226027
28 Lucknow 226029
29 Amboli 396230
30 Amli 396230
31 Athola 396230
32 Bedpa 396230
33 Bonta 396230
34 Chibhadkutch 396230
35 Chikhli 396240
36 Chinchpada 396240
37 Chisda 396230
38 Dadra 396193
39 Dahikhed 396230
40 Dapada 396240
41 Dudhani 396230
42 Dungra 396193
43 Karachgam 396230
44 Karad Daman project 396240
45 Karchond 396230
46 Karvad 396193
47 Khadoli 396230
48 Khanvel 396230
49 Kherdi 396230
50 Khutli 396230
51 Kilvani 396230
52 Mandoni 396230
53 Masat 396230
54 Mota Randha 396230
55 Naroli 396235
56 Parzai 396230
57 Rakholi 396240
58 Rudana 396230
59 Saily 396240
60 Samarvarni 396230
61 Selti 396230
62 Sili 396230
63 Silvassa 396230
64 Sindoni 396230
65 Surangi 396240
66 Umarkui 396230
67 Vasona 396240
68 Velugam 396230
69 Daman 396210
70 Kanpur 208002
71 Kanpur 209401
72 Kanpur 208011
73 Kanpur 208003
74 Kanpur 208009
75 Kanpur 208017
76 Kanpur 208001
77 Kanpur 209217
78 Kanpur 208027
79 Kanpur 209402
80 Kanpur 209305
81 Kanpur 209214
82 Kanpur 208024
83 Kanpur 209304
84 Kanpur 208007
85 Kanpur 208008
86 Kanpur 208013
87 Kanpur 208012
88 Kanpur 208006
89 Kanpur 208005
90 Kanpur 208016
91 Kanpur 208026
92 Kanpur 208010
93 Kanpur 208014
94 Kanpur 208004
95 Kanpur 208021
96 Kanpur 208023
97 Kanpur 208025
98 Kanpur 208015
99 Kanpur 208020
100 Kanpur 208022
101 Kanpur 208019
102 Varanasi 221101
103 Varanasi 221007
104 Varanasi 221005
105 Varanasi 221011
106 Varanasi 221112
107 Varanasi 221008
108 Varanasi 221002
109 Varanasi 221010
110 Varanasi 221202
111 Varanasi 221204
112 Varanasi 221106
113 Varanasi 221108
114 Varanasi 221105
115 Varanasi 221003
116 Varanasi 221004
117 Varanasi 221103

Copyright @ 2023 FTA HSRP SOLUTIONS PVT. LTD. ISO 9001:2015, D&B D-U-N-S (Number - 65-064-7378)